ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง สร้างขึ้นโดยประกอบด้วยพื้นที่ในการจัดเก็บคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่อข่าย (Network) ที่จัดเรียงอยู่บนชั้นวางต่างๆ (Rack) 

การจะสร้างศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการรองรับของ Server การสำรองไฟในกรณีฉุกเฉิน และระบบระบายความร้อนที่ดีเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม 

ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถภายใต้ความปลอดภัย

data center