นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้ การเปิดเผยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท เราจะจัดการกับข้อมูลของทุกท่านเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้บริการ บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่เราอาจรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ www.printmydesign.net และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ 

บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราต้องการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น เรารวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความยินยอมจากท่าน นอกจากนี้ เรายังแจ้งให้ท่านทราบว่าเหตุใดเราจึงรวบรวมข้อมูลของท่าน และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เราจะปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดเก็บด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึง เปิดเผย คัดลอก ใช้ หรือแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ต่อสาธารณะหรือกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด 

เว็บไซต์ของบริษัทอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยเรา โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและแนวปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านี้ รวมถึงไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ 

ท่านมีอิสระที่จะปฏิเสธคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่ท่านต้องการได้ 

การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทหากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

เงื่อนไขการบริการของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด

 1. เงื่อนไข

การเข้าถึงเว็บไซต์ www.printmydesign.net หมายความว่าท่านตกลงที่จะยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และตกลงว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง 

 1. ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์
 • ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสาร (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ชั่วคราวหนึ่งชุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด เพื่อการดูแบบส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวโดยไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนตำแหน่ง และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณต้องไม่  
  • แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหาบนเว็บไซต์; 
  • ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสดงต่อสาธารณะใด ๆ (ทั้งเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์) 
  • พยายามถอดรหัสหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด 
  • ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา หรือ 
  • ส่งหรือถ่ายโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ 
 • ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากท่านละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด เมื่อใดก็ได้ เมื่อท่านยุติการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุด ท่านจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของท่านไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ 
 1. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
 • เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด มีให้ตามที่ปรากฏ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิทธิต่าง ๆ 
 • นอกจากนี้ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ 
 1. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสีย ข้อมูล หรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด แม้ว่า บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ได้รับแจ้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้จึงอาจไม่มีผลกับคุณ 

 1. ความถูกต้องของเนื้อหาต่าง ๆ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือการถ่ายภาพ บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา 

 1. ลิงก์

บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง 

 1. การปรับเปลี่ยน

บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านตกลงที่จะยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันในขณะนั้น 

 1. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและถือว่าท่านได้ยอมรับต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้นโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา รายละเอียดสินค้า รูปภาพ วิดีโอ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายทางการค้า บทความต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เผยแพร่แล้วและกำลังพัฒนาอยู่ในเว็บไซต์นี้ 
ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือครองโดยทางบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลงและลอกเลียนแบบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หากพบเห็นจะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท 

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทได้พยายามกำหนดให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หากพบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทจะรีบแจ้งและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องทันที 

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

ทางบริษัทพยายามอัพเดทความพร้อมของสินค้า เพื่อให้ท่านได้รับรู้ความพร้อมของสินค้าได้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด หากพบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทจะรีบแจ้งและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องทันที 

การจัดการคำสั่งซื้อ

สินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งรายละเอียดข้อมูลสินค้าและรูปภาพ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสีเพียงเล็กน้อย 

 1. เลือกสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.printmydesign.net
 2. ดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าแต่ละชนิด หากสนใจสามารถคลิก “หยิบใส่ตระกร้า” เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในการสั่งซื้อพร้อมวิธีการชำระเงิน หรือคลิก “เพิ่มใบเสนอราคา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรา 
  ติดต่อและส่งมอบใบเสนอราคาของสินค้าตามที่ท่านต้องการ 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินการ” หากอยู่ในสถานะอื่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกให้เฉพาะ คำขอที่ส่งผ่านมายังอีเมลล์ service@printmydesign.net หรือเบอร์โทร 02-028-7445 เท่านั้น การยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดศึกษารายละเอียด ดังต่อไปนี้ :

 1. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 2. กรณีสั่งซื้อสินค้าผิดสี ผิดรุ่น ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 3. หากสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อไม่พร้อมจำหน่าย หรือมีเหตุผลอื่นใด บริษัทจะทำการแจ้งปัญหาดังกล่าว เพื่อทำการคืนเงินหรือจัดหาสินค้าอื่นมาทดแทนหรือเสนอให้ 

การชำระเงิน

บริษัทมีช่องทางการชำระเงิน ดังต่อไปนี้  

 1. โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร ภายใต้ชื่อ บจก. ปรินต์มายดีไซน์ เท่านั้น 
 2. รับชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม บจก. ปรินต์มายดีไซน์ เท่านั้น และต้องขีดฆ่า ผู้ถือ ทุกครั้ง 
 3. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองที่บริษัท เท่านั้น 

*กรณีที่ท่านโอนชำระค่าสินค้าผิดบัญชี ที่ไม่ใช่ภายใต้ชื่อ บจก. ปรินต์มายดีไซน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทรับรอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

การจัดส่งสินค้า

 • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยเร็วที่สุดและให้บริการตามมาตรฐานของบริษัทอย่างมีคุณภาพ 
 • บริการจัดส่งสินค้า ดังนี้ 
 1. กรณีจัดส่งชิ้นงานจากบริการ Print Service ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับขนาด จำนวน และความละเอียดของชิ้นงาน ที่ลูกค้าต้องการ สำหรับกำหนดการจัดส่งสินค้าจากบริการนี้ ทีมช่างจะตกลงกับลูกค้าเมื่อสรุปรายละเอียดงานแล้วเท่านั้น 

*** บริการนี้ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มดำเนินการเท่านั้น 

บริการหลังการขาย (การเปลี่ยนสินค้า แจ้งซ่อมและการคืนสินค้า)

การเปลี่ยนสินค้า  

 • การเปลี่ยน เคลม คืนสินค้า  สามารถดำเนินการได้ภายใน 7  วัน หลังจากได้รับสินค้า  
 • การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด เท่านั้น  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืนสินค้า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่บริษัทกำหนด 
 • การเปลี่ยน คืนสินค้า  สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย 
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในบริการเปลี่ยนสินค้า  
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับบริการด้วยตนเอง จะต้องส่งสินค้ามาให้บริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้า  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัท กำหนดเท่านั้น 
 • การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดสินค้าในเอกสาร จะต้องแจ้งดำเนินการภายใน 3 วันเท่านั้น โดยจะยึดวันที่ในเอกสารเป็นวันแรก/วันที่หนึ่งเสมอ 

การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ : 

 • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้าโดยบริษัท 
 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง 
 • ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ และต้องพิสูจน์ได้เท่านั้น 

การคืนเงิน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อท่านชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อในภายหลังทุกกรณี การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมุล สามารถแก้ไขได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ในเอกสารเป็นวันแรก และจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 • กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, ผิดประเภท
 • กรณีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี หรือเกิดขึ้นจากการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
 • กรณีที่เกิดจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

เอกสารแนบในการคืนเงิน กรณี เงินสด 
(ลูกค้าทั่วไป/บุคคลธรรมดา) 

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุ “ใช้เพื่อขอรับเงินคืนจาก บริษัท ปรินต์มายดีไซน์ จำกัด เท่านั้น” 
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book bank) 
 3. สลิปการโอนเงิน/หลักฐานการชำระเงิน 

(ลูกค้านิติบุคคล) 

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และภพ.20 
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 
 3. สำเนาหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน 

บริการแจ้งซ่อม

 • บริษัทมีบริการรับซ่อมเครื่องพิมพ์สามมิติทุกเทคโนโลยี,Maintenance และ Onsite Services  
 • บริษัทมีทีมงาน และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ ดูแล และให้แนะนำกับลูกค้าทุกท่านตลอดวัน และเวลาทำการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง 

Line Official : @septillion  

Facebook : printmydesign.net 

Email : service@printmydesign.net , technical@septillion.co.th 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีเครื่องมีปัญหาและยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ลูกค้าสามารถส่งซ่อมกับบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ณ ศูนย์บริการ) หรือหากต้องการให้ดำเนิการที่หน้างานสามารถติดต่อซื้อบริการ Repair & Maintenance Onsite Services แบบรายครั้ง หรือ รายปีได้ รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

**กรณี เครื่องหมดประกัน สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์บริการ โดยค่าบริการซ่อมในราคาที่บริการลูกค้าเป็นพิเศษ 

**กรณี เครื่องซ่อมทางเรามีรับประกันการซ่อม (อาการเดิมที่ลูกค้าแจ้งไว้) ภายใน 7 วัน 

**กรณี อะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนในการซ่อม รับประกันอะไหล่ ภายใน 7 วัน